Trainingsaanbod

Bekijk hieronder ons trainingsaanbod:

Staat jouw training hier niet tussen? Wij verzorgen trainingen op maat! Daarnaast ontwikkelen we op dit moment nieuwe trainingen die nog niet in ons online trainingsaanbod staan. Bijvoorbeeld de trainingen conflicthantering in het onderwijs, de Leergang mbo en kennisverspreiding. Heb je hier interesse in? Neem dan contact met ons op en vul het onderstaande formulier in. Bij de planning van trainingen houden we rekening met de dan geldende RIVM-richtlijnen inzake het coronavirus. Afhankelijk van de situatie vinden bijeenkomsten online, hybride of fysiek plaats.
Ben je op zoek naar studiebijeenkomsten op het gebied van inclusief onderwijs en studentenwelzijn? Bekijk dan het professionaliseringsaanbod van ons Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO).

Je vergroot je kennis, vaardigheden en kwaliteitsbewustzijn op het gebied van beoordelen en examineren. Wat je leert is direct toepasbaar in de praktijk en biedt handvatten om met zelfvertrouwen tot een goed onderbouwd oordeel te komen bij het examen. Meer weten?

Download trainingsomschrijving Assessor

Je vergroot je kennis, vaardigheden en kwaliteitsbewustzijn op het gebied van beoordelen en examineren. Hetgeen je leert is direct toepasbaar in de praktijk en biedt voldoende handvatten om met zelfvertrouwen tot een goed onderbouwd oordeel te komen bij het examen. Meer weten?

Download trainingsomschrijving Praktijkassessor

Wordt iedere student zo veel mogelijk op dezelfde wijze beoordeeld binnen de organisatie, op een valide en betrouwbare manier? Heb jij hetzelfde beeld bij A2/B1 als je collega? Hoe beoordelen taalassessoren taalprestaties in de Moderne Vreemde Talen (MVT) zo objectief mogelijk? Tijdens deze training versterken de deelnemers op een interactieve manier hun competenties als Taalassessor MVT. Meer weten?

Download trainingsomschrijving Taalassessor MVT

Wordt iedere student zo veel mogelijk op dezelfde wijze beoordeeld binnen de organisatie, op een valide en betrouwbare manier? Heb jij hetzelfde beeld bij A2/B1 als je collega? Hoe beoordelen taalassessoren taalprestaties in de Nederlandse taal zo objectief mogelijk? Tijdens deze training versterken de deelnemers op een interactieve manier hun competenties als Taalassessor NL. Meer weten?

Download trainingsomschrijving Taalassessor Nederlands

Met een Criterium Gericht Interview (CGI) kunnen kandidaten indirect beoordeeld worden op hun praktische vaardigheden. Wil je goed voorbereid zijn op het beoordelen van praktische vaardigheden bij (school)examens? Wil je leren de juiste gesprekstechnieken te hanteren? De training ‘Verantwoord hanteren van CGI bij (school)examineren’ verhoogt de deskundigheid van beoordelaars. Het verantwoord hanteren van de examenvorm CGI levert een betrouwbaarder oordeel op over de vereiste vaardigheid bij de student. Meer weten?

Download trainingsomschrijving online training CGI bij (school)examineren

Een training rondom alle basis- en meer verdiepende thema’s die komen kijken bij het
omgaan met leerlingen/studenten, relatie opbouwen, omgaan met lastig gedrag,
ingewikkelde groepsdynamische processen, coachend lesgeven, etc. Onderwijsteams
verkennen hun gezamenlijke pedagogische visie, leren differentiëren door onderwijs
te ontwerpen op basis van het directe instructiemodel, leren principes in het kader van
klassenmanagement en ontwerpen onderwijs met activerende didactiek als
grondlegger. Meer weten?

Download trainingsomschrijving Pedagogisch didactisch handelen

Afstandsonderwijs vraagt van docenten dat ze bestaand lesmateriaal omvormen tot
een digitale, online variant. Het verzorgen van een goede online les is echter een vak
apart. Een online les vraagt een specifieke didactische aanpak. Hoe doe je dat?
In de training die CINOP aanbiedt staat digitale didactiek centraal. Het is belangrijk om
als onderwijsteam en als individuele docent de basis in digitale didactiek op orde te
hebben: wat is de kern van een goede online les en hoe richt je die in? Hoe zorg je voor
structuur in je les? Welke werkvormen zet je in om studenten actief aan het werk te
zetten? Meer weten?

Download trainingsomschrijving Pedagogisch didactisch handelen in
afstandsonderwijs – Digitale didactiek

Inmiddels zijn we aardig gewend aan het verzorgen van online onderwijs. Maar hoe houd je de motivatie van studenten hoog? Hoe zorg je er online voor dat studenten zichzelf leren coachen? En hoe organiseer je als docent het online onderwijs op een efficiënte en uitdagende manier, zodat je een prettig leer- en werkklimaat creëert? Het is belangrijk om als onderwijsteam en als individuele docent hier extra aandacht aan te besteden in online onderwijs. In deze training voor gevorderden staat motivatie en zelfregulatie van studenten in het afstandsonderwijs centraal. Meer weten?

Download trainingsomschrijving Pedagogisch didactisch handelen in afstandsonderwijs – Motivatie en zelfregulatie

Kwaliteit van examinering staat hoog op de agenda van onderwijsinstellingen. Om
deze kwaliteit te kunnen leveren is het belangrijk dat alle betrokkenen in de
examenorganisatie deskundig en professioneel zijn. Dit vraagt mogelijk van uw
examencommissie verdere versterking van expertise en communicatie in
samenwerking met betrokkenen in examenorganisatie. Meer weten?

Download trainingsomschrijving Examencommissie

Doen we het goed of niet bij de ontwikkeling van onze exameninstrumenten?
Dit is een belangrijke borgingsvraag voor de examencommissie. Het streven is dat de
examens ten minste voldoen aan de algemene kwaliteitseisen. Dat ze dus valide,
transparant en betrouwbaar zijn. Ook moet het instrumentarium aansluiten bij de
kaders en visie van de eigen onderwijsinstelling. En ‘inspectieproof’ zijn. In deze
training leren leden van de examencommissie exameninstrumenten vast te stellen en
ontdekken zij of de examens voldoen aan interne en externe kwaliteitseisen en –
standaarden. Meer weten?

Download trainingsomschrijving Examens vaststellen

Bij het beoordelen of een kandidaat bepaalde competenties verworven heeft is het
belangrijk om zo objectief mogelijk naar het door hem of haar vertoonde gedrag te
kijken. De WACKER-methode helpt daarbij. Tijdens deze training vergroot je kennis,
vaardigheden en kwaliteitsbewustzijn op het gebied van beoordelen en examineren.
Hetgeen je leert is direct toepasbaar in de praktijk en biedt voldoende handvatten om met zelfvertrouwen tot een goed onderbouwd objectief oordeel te komen bij het
examen. Meer weten?

Download trainingsomschrijving WACKER-methode

De diversiteit onder studenten neemt toe en de arbeidsmarkt vraagt om wendbare professionals. Deze ontwikkelingen vragen om meer flexibiliteit in het onderwijs. Maar wat versta je onder flexibel onderwijs? Voor wie en hoe doe je dat? In deze training gaan teams met behulp van de FlexScan aan de slag om tot een gezamenlijk beeld over flexibiliteit in het onderwijs te komen. Dit wordt vervolgens vertaald in een gedragen plan van aanpak voor de gewenste vervolgstappen om tot wendbaar en toekomstbestendig onderwijs te komen. Meer weten?

Download trainingsomschrijving FlexScan

Je bent mentor of SLB’er/LOB’er. Maar wat houdt deze rol eigenlijk in? Je voert gesprekken met studenten/leerlingen en je wilt graag wat bewuster inzetten op verschillende aspecten van het begeleidingsproces. In deze training verbreed je je beeld van het LOB-werk en oefen je gespreksvoering aan de hand van je eigen loopbaanpad en casussen uit de praktijk van het onderwijs. Meer weten?

Download trainingsomschrijving LOB is meer dan keuzebegeleiding

Steeds vaker wordt gebruik gemaakt van leeruitkomsten om te omschrijven wat een
lerende verwacht wordt te weten, te kunnen en te begrijpen. Het gebruik van
leeruitkomsten biedt veel kansen in de modernisatie van het onderwijs, in het
vergelijken van kwalificaties in een (inter)nationale context en bij de flexibilisering en
leerwegonafhankelijke beoordeling.
De manier waarop leeruitkomsten worden geformuleerd heeft impact op de
kwaliteitsborging, de relevantie, de assessment en het curriculum van een kwalificatie. Meer weten?

Download trainingsomschrijving Formuleren van leeruitkomsten

Vind jij het ook een uitdaging om jongeren op een succesvolle manier te begeleiden in hun opleiding of op weg naar werk? Maken de bestaande systemen en belangen het vaak lastig om de jongeren écht centraal te stellen? In deze zesdaagse leergang ga je samen met collega’s uit het werkveld aan de slag om de (loopbaan)begeleiding van (kwetsbare) jongeren te versterken. Meer weten?

Download trainingsomschrijving Regionaal samenwerken voor effectieve begeleiding van jongeren

Een snel veranderende arbeidsmarkt en globaliserende economie vragen om
onderwijs dat studenten daarop voorbereid. Een internationale ervaring, in Nederland
of het buitenland, bereidt studenten hierop voor en zorgt ervoor dat ze zich staande
kunnen houden in onverwachte situaties. Ook voor docenten zijn internationale
ervaringen belangrijk. Internationalisering kan de kwaliteit van onderwijs verhogen en
innovatie bevorderen. Hoe geef je dit vorm? Welke beelden hebben collega’s en
studenten bij internationalisering? Hoe ga je om met eventuele weerstand in je
school? En hoe zorg je dat internationalisering geen losstaand gegeven is, maar echt
ingebed is in jouw onderwijs? Tijdens de training Internationalisering met impact leer
je hoe je dit in de praktijk brengt. Meer weten?

Download trainingsomschrijving Internationalisering met impact

Wie zijn die NT1’ers en wat motiveert hen? Het antwoord op deze vragen vormt het beginpunt van deze leergang. We gaan uit van basisvaardigheden als middel en kijken naar jouw lokale opgaven en de behoeften van inwoners. We verbinden de politieke urgentie met de te nemen stappen om tot een regionaal programma laaggeletterdheid te komen. Met maar één doel: de zelfredzaamheid en kansen van meer mensen vergroten. Meer weten?

Download trainingsomschrijving KLASSE! De NT1-leergang voor ambtenaren

Wie zijn die Nederlandstalige laaggeletterden? Waar vind je ze, hoe spreek je ze aan en hoe motiveer je ze voor het scholingsaanbod? Deze vragen komen aan bod in de training KLASSE! in Actie. Tijdens deze dag doorloop je het hele proces van vinden, benaderen en werven van de doelgroep laaggeletterden. Van idee tot uitvoer en van inhoud tot randvoorwaarden. En belangrijk: je gaat zelf aan de slag. Meer weten?

Download trainingsomschrijving KLASSE! in actie

Werk, eenzaamheid, armoede, gezondheid, welzijn. Beperkte basisvaardigheden hebben een enorme impact op het dagelijkse leven van mensen. Als ambtenaar binnen het sociaal domein en/of participatie is het belangrijk te weten wat de invloed is van laaggeletterdheid en hoe een geïntegreerde aanpak laaggeletterdheid binnen jouw opgaven kan helpen om tot structurele verbetering te komen. Meer weten?

Download trainingsomschrijving KLASSE! De impact van laaggeletterdheid binnen het sociaal domein

Trainingen - interesse formulier

Vul hier je gegevens in bij interesse of vragen over ons trainingsaanbod.