De kracht van goede examinering

Herken jij één van onderstaande vraagstukken op het gebied van examinering binnen het vo, mbo, ho of wo? Bijvoorbeeld:

 • De werkdruk en administratieve last rondom examinering ligt te hoog en de kwaliteit van de examinering is niet zoals je zou willen;
 • De samenwerking in de examenorganisatie is niet optimaal en levert niet het gewenste resultaat;
 • Je wilt blijvend aandacht voor de ontwikkeling van de deskundigheid van alle betrokkenen in de examenorganisatie;
 • De examinering is erg administratief en sluit niet aan bij alle huidige innovaties in het onderwijs;
 • De school of je college heeft een onvoldoende gekregen op de standaarden van examinering.

Wij helpen graag

Wij kunnen je college, sector, management, onderwijsteam en examencommissie helpen op het gebied van examinering. Met bijvoorbeeld:

 • Een analyse en herontwerp van de huidige manier van werken en procedures waarbij we rekening houden met landelijke wetgeving en waar we naar ruimte zoeken om eigen keuzes te maken.
 • Het aanscherpen van rollen en verantwoordelijkheden, de overlegstructuur en het verbeteren en begeleiden van het gesprek tussen de verschillen actoren in de examenorganisatie.
 • Het opstellen van een professionaliseringsprogramma voor meerdere jaren waarbij het train-de-trainer onderdeel van uit kan maken. We zorgen voor een helder profiel waar een trainer aan moet voldoen en trainen en begeleiden interne trainers.
 • Het herijken van de visie op examinering: Waarom examineren? Wat willen we er mee bereiken? Hoe zorgen we voor een goede aansluiting met ons onderwijs? We kunnen je ook helpen bij de aanpak voor implementatie of begeleiding bij deze implementatie.
 • Een analyse en waar nodig herontwerp van de examenorganisatie. We focussen op de sterke punten en ontwikkelpunten maar leggen ook de knelpunten bloot die ervoor zorgen dat niet aan de standaarden van de inspectie wordt voldaan. Hieruit volgt een advies voor doorontwikkeling naar een toekomstbestendige en kwaliteitsbewuste examenorganisatie.
 • Met toegankelijk toetsen voor inclusief onderwijs voor iedereen.

Formatief handelen

Naast vraagstukken rondom summatieve examinering spelen er ook vraagstukken op het gebied van formatief handelen in scholen. Hoe zet je formatief handelen in? Hoe kun je de student goed ondersteunen in zijn leerproces zodat hij/zich optimaal kan voorbereiden op zijn examen? Lees verder wat we voor je kunnen betekenen op het gebied van formatief handelen.

Onze aanpak

Wij hebben jarenlange expertise op het gebied van examinering. Onze aanpak is integraal. We richten ons op het versterken van álle rollen, taken en verantwoordelijkheden binnen de examenorganisatie. Daarnaast werken we aan het versterken van de deskundigheid, professionaliteit en het kwaliteitsbewustzijn.

Meer weten?

 • Klantcase: krachtig schoolexamenbeleid voor vmbo Kei College
 • Publicatie: aan de slag met het verbeteren van PTA’s
 • Klantcase: examinering is van ons allemaal – Albeda College
 • Trainingen: op het gebied van examinering en meer