Workshops ter versterking van de samenwerking tussen de Colombiaanse nationale opleidingsdienst en de beroepssector

10 mei 2021

In april heeft CINOP Global twee workshops georganiseerd om de samenwerking tussen de Colombiaanse SENA (nationale opleidingsdienst) en de industrie te verbeteren. De workshops waren gericht op de maritieme, transport- en logistieke sector en werden georganiseerd in het kader van een opleidingsprogramma op maat, gefinancierd door de Nederlandse regering en uitgevoerd in samenwerking met het Scheepvaart- en Transportcollege van Rotterdam (STC International).

Het is van belang na te gaan wat de behoeften van de werkgevers in de sector zijn op het gebied van opleiding en bijscholing

Een van de voorwaarden voor een goede samenwerking met het bedrijfsleven, genoemd een deelnemer van de workshops

De workshops hadden de volgende doelstellingen:

 • het inzicht in de doelstellingen en de verschillende modaliteiten voor de inschakeling van de belanghebbenden uit de sector te vergroten;
 • het wederzijds begrip en vertrouwen tussen de aanbieder van opleidingen en de economische sectoren te vergroten;
 • de verschillende vormen van samenwerking met vertegenwoordigers van de sector te versterken en te diversifiëren met het oog op de verbetering van de kwaliteit en de relevantie van de opleiding en de inzetbaarheid van de afgestudeerden;
 • bewustmaking en actieve bevordering van gelijke kansen voor mannen en vrouwen op het gebied van opleiding en werkgelegenheid in de maritieme en logistieke sector.

Tijdens elke workshop gingen 35 deelnemers aan de slag met een aantal concepten, beginselen en voorwaarden voor samenwerking tussen aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding en belanghebbenden uit de sector. Ze werden ook bewust gemaakt van de factoren die deze betrokkenheid van het bedrijfsleven beïnvloeden. Tijdens de workshops werden er verschillende vormen van betrokkenheid van het bedrijfsleven bij TVET-instellingen gepresenteerd.

Daarnaast werd er in de workshops specifiek aandacht besteed aan gendergelijkheid in het bedrijfsleven. De deelnemers ontvingen een aantal redenen waarom het belangrijk is om gendergelijkheid in opleiding en werkgelegenheid te bevorderen, met name in de maritieme en logistieke sector. Daarnaast werden verschillende manieren besproken om de toegang van vrouwen tot opleidingen en werkgelegenheid in deze sector te bevorderen.

In een break-outsessie hebben groepen deelnemers een plan uitgewerkt om samenwerking met vertegenwoordigers van de sector te verbeteren, nieuwe samenwerkingen voor te stellen en om een bestaande vorm van betrokkenheid van de sector te verbeteren. In het plan moesten ook ideeën worden opgenomen over de wijze waarop gendergelijkheid binnen dit type samenwerking kan worden bevorderd.

De belangrijkste lessen die uit de workshops zijn getrokken, zijn onder meer:

 • De Mesas Sectoriales (sectorale rondetafelconferenties) van SENA vormen een belangrijke referentie of hulpbron voor verschillende soorten samenwerking, aangezien zij een groot aantal belanghebbenden uit de sector vertegenwoordigen (overheid, particuliere sector, verenigingen en individuele bedrijven). De rol van de Mesa’s bij de verdere diversificatie en versterking van deze samenwerking moet verder worden geoptimaliseerd.
 • Het is belangrijk om in elk type partnerschap te zoeken naar complementariteit met betrekking tot menselijke hulpbronnen, infrastructuur en uitrusting, financiële middelen.
 • Aanbevolen wordt om in de SENA een institutioneel/juridisch kader te ontwikkelen dat de aanhechting bij het bedrijfsleven of de stage voor opleiders bevordert
 • Alle actoren moeten bewust worden gemaakt van hun rol en in staat worden gesteld die te vervullen
 • De voordelen van samenwerking met de industrie (b.v. duale opleiding) moeten beter worden gepromoot en dit zou een rol kunnen zijn voor de Mesas Sectoriales.
 • Elke vorm van betrokkenheid van het bedrijfsleven moet goed worden geïntegreerd in het academisch programma en de activiteiten van de aanbieder van de opleiding: het moet goed worden voorbereid en opgevolgd om de doeltreffendheid en de continuïteit te bevorderen.
 • De bewustwording van het belang en de zowel sociale als economische voordelen van gendergelijkheid in de maritieme en logistieke sector moet worden vergroot. Dit moet worden gecombineerd met gerichte en gezamenlijke PPP-acties voor vrouwelijke docenten, studenten en werknemers die gelijke kansen bevorderen (met betrekking tot loopbaanbegeleiding, arbeids- en stageplaatsen, coaching en mentorschap van studenten, promotie van de sector, rolmodellen in opleidingsmateriaal en casestudies en vrouwelijke gastdocenten uit het bedrijfsleven)