Wat heeft 2021 ons geleerd?

Veerkracht, flexibiliteit en innovatie

Wat heeft 2021 ons geleerd?
Wat heeft 2021 ons geleerd?

16 december 2021

2021 stond in het teken van veerkracht, flexibiliteit en innovatie. Een bewogen jaar waarin onze partners zich weer met man en macht hebben ingezet om iedereen, jong en oud, de mogelijkheid te bieden om te (blijven) leren en ontwikkelen. Het belang hiervan werd in dit turbulente jaar onderstreept.

We blikken op de drempel van het nieuwe jaar terug op waardevolle inzichten uit 2021: kennis die we samen hebben opgebouwd, trends en ontwikkelingen die we zagen en actuele thema’s die stevig op de kaart zijn gezet.

Wij wensen jullie fijne feestdagen en een gelukkig en vooral gezond 2022. Laten we ons samen blijven inzetten voor iedereen die wil (blijven) leren, een leven lang.

Data-ondersteund onderwijs geeft steeds meer scholen grip op uitval en studiesucces

Data-inzichten geven onderwijsteams zicht op de student-journey en helpen om snel en gericht in te grijpen en switchen en vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen. Fontys Hogeschool ICT, ArtEZ en andere onderwijsinstellingen gingen daarom aan de slag met datagestuurd onderwijs. Ook bundelden zes mbo-instellingen samen met CINOP, saMBO-ICT en JADS hun krachten in 2021 in de data-coalitie ‘Student-Journey’. Deze data-coalitie stimuleert data-ondersteunende initiatieven bij onderwijsinstellingen. Lees meer >

Dringend behoefte aan toegankelijk onderwijs

Uit de Nationale Studenten Enquête 2021 bleek dat een forse groep studenten met een ondersteuningsvraag belemmering ervaart bij het studeren. Bijvoorbeeld omdat zij een functiebeperking hebben, studeren met een chronische ziekte, kampen met psychische problematiek of mantelzorger of topsporter zijn. De overheid geeft vanuit het Nationaal Programma Onderwijs prioriteit aan toegankelijk onderwijs. Ons expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO, onderdeel van CINOP) hielp onderwijsinstellingen met advies, bijeenkomsten, leernetwerken en maatwerk bij een inclusieve onderwijsaanpak en studentenwelzijn. Lees meer >

Vijf succesfactoren voor behoud van startende docenten in het mbo

Een goed inductieprogramma helpt om startende docenten te behouden voor het onderwijs. Helaas valt in het mbo 30% van de beginnende docenten binnen een jaar uit en 45% binnen 5 jaar. Veel stress en een negatief welbevinden zijn hier de oorzaken van. Elke docent die vroegtijdig uitstroomt, is er een te veel. Vijf succesfactoren helpen bij het organiseren van de juiste inductieactiviteiten. Bekijk ook onze kennisclip over het binden en boeien van startende mbo-docenten. Lees meer >

Tijd voor een nieuwe koers rondom basisvaardigheden

Laaggeletterden zijn niet zielig! CINOP maakt zich ook in 2022 weer sterk voor een nieuwe koers rondom basisvaardigheden, die uitgaat van de echte behoefte van mensen en hen niet voorziet van labels. De meeste laaggeletterden in Nederland hebben een Nederlandstalige achtergrond, zijn gewoon naar school geweest en hebben een betaalde baan. Samen kunnen we veel meer bereiken. Zodat iedereen ervaart: het is leuk om te leren. Lees meer >

Kwalificatiestructuren helpen branches bij het ontwikkelen van hun vakpersoneel

Hoe zorgt een branche de komende jaren voor goed opgeleide vakkrachten? Hoe kun je ervoor zorgen dat vakmensen blijven voldoen aan de beroepseisen van de toekomst? Een kwalificatiestructuur helpt bij het ontwikkelen en monitoren van vakbekwaamheid van werknemers. Een practice-based ontwikkelde aanpak ondersteunt branches, sectoren en scholingsfondsen daarbij. Omgevingsdienst NL en Sectorinstituut Transport en Logistiek gingen samen met CINOP hiermee aan de slag. Lees meer >

Toolbox flexibel onderwijs ondersteunt onderwijsteams bij het (her)ontwerpen van onderwijs

Flextool nieuw

Samen met Alfa-college, Albeda college, ROC Friese Poort en ROC Nijmegen ontwikkelde CINOP in 2021 in co-creatie de FlexTool. Deze toolbox helpt teams bij het gefundeerd (her)ontwerpen van hun onderwijs, op een praktisch toepasbare manier. De FlexTool-handleiding biedt handvatten voor teams om zelf aan de slag te gaan met het herontwerpen van hun onderwijs. Afgelopen jaar zijn al meer dan 1000 exemplaren van de FlexTool-handleiding verspreid binnen mbo-instellingen. Lees meer >

Flinke impuls aan onderzoek in het mbo

Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ECBO, onderdeel van CINOP) ontwikkelt, verzamelt en verspreidt kennis over en voor het beroepsonderwijs. In 2021 gaf ECBO een flinke impuls aan onderzoek in het mbo. Bijvoorbeeld met de Mbo Onderzoeksdag met ruim 300 deelnemers. Bekijk ook de nieuwe onderzoekspublicaties binnen verschillende onderwijssectoren en de diverse nationaal en internationaal lopende onderzoeken. Naast het zelf doen van onderzoek maakte ECBO kennis uit onderzoek toegankelijk en bruikbaar voor de praktijk via webinars, leernetwerken en podcasts. Lees meer >

Komst nieuwe kwalificatiedossiers leidt tot herontwerp onderwijs

De komst van nieuwe kwalificatiedossiers leidde bij veel scholen tot het herontwerpen van hun onderwijs. Zo ontwikkelde Deltion College een modulair grofontwerp waarbij de beroepspraktijk leidend is en alle docenten hebben meegedacht. Zone.college stelde ontwerpprincipes op om aan de slag te gaan met flexibel onderwijs in 2022. Zijn de nieuwe kwalificatiedossiers een knelpunt of kans in 2022? Drie essentiële ontwerpvragen helpen onderwijsteams om tot een slim en duurzaam herontwerp te komen in 2022. Lees meer >

Mbo’ers willen meer flexibele keuzedelen

Mbo-studenten van 63 scholen lieten in 2021 hun stem horen in de tweejaarlijkse monitor van Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB). Een kwart van de mbo’ers is negatief over keuzedelen. Een flexibel curriculum biedt hiervoor uitkomst. Hoe pak je dat aan als onderwijsinstelling? Een stappenplan voor curriculumontwikkeling helpt bij het (her)ontwerpen van onderwijs. Lees meer >

 

Internationale impact binnen het beroepsonderwijs

Ook wereldwijd konden we in 2021 onze kennis blijven inzetten om het (beroeps)onderwijs, ondanks de corona-beperkingen, toch door te laten gaan en blijvend te versterken. Zo verzorgden we o.a. trainingen over online leermiddelen in Tanzania, ondersteunden we het Bulgaarse beroepsonderwijs door kwalificatiestructuren beter af te stemmen op de arbeidsmarkt en trainden we Jordaanse landbouwingenieurs voor relevanter tuinbouwonderwijs voor vluchtelingen, migranten en gastgemeenschappen. Lees meer >

We wensen je fijne feestdagen en een gezond 2022!