Praktijkcolleges voor werkplekleren: dat werkt

CINOP werkplekleren
CINOP werkplekleren

25 juni 2019

Terugdringen van voortijdig schooluitval, duurzame inzetbaarheid van kwetsbare jongeren en een tekort aan arbeidskrachten in bepaalde sectoren vragen om een duurzame aanpak. Een praktijkcollege voor werkplekleren is een gefundeerde oplossing voor dit complexe onderwijs- en arbeidsvraagstuk. CINOP legt hierbij de verbinding met onderwijs, overheid en bedrijfsleven.

Een praktijkcollege voor werkplekleren zorgt voor een betere aansluiting op het vervolgonderwijs, arbeidsmatige dagbesteding en de arbeidsmarkt. Het creëert een synergie tussen onderwijs en bedrijfsleven en zorgt voor een duurzame samenwerking en een regionaal dekkend aanbod. Leerlingen krijgen onderwijs in een inspirerende leeromgeving. De individuele mogelijkheden van de leerling staan hierbij centraal. Met leren op maat op de werkplek, bij een echt bedrijf, zijn leerlingen beter gemotiveerd en betrokken. Dit leidt tot meer kansen en mogelijkheden in hun verdere loopbaan.

Doelgroep regionale praktijkcolleges

Regionale praktijkcolleges zijn bedoeld voor leerlingen tussen 14-23 jaar vanuit het vso, vmbo en Entree-opleidingen. Met modulair flexibel vormgegeven persoonlijke leerroutes worden de leerlingen opgeleid. Afhankelijk van ambitie en mogelijkheden behalen de leerlingen een certificaat, een praktijkverklaring, een Entree- of een diploma of certificaten op niveau mbo-2.

Plan van aanpak

Voor de ontwikkeling van een regionaal praktijkcollege werkt CINOP samen met onderwijsinstellingen, gemeenten en (werk)bedrijven. Docenten, praktijkbegeleiders, opleiders en experts vanuit verschillende disciplines worden hierbij betrokken. Gezamenlijk wordt de visie bepaald en taken, samenwerking en verantwoordelijkheden afgestemd. Naast een meerjarige planmatige aanpak gaat men ook direct aan de slag met kansen en mogelijkheden: de quick wins.

Flexibele leerroute

Voor de invulling van de leerroute is er veel aandacht voor ervaringsgericht, contextrijke loopbaanoriëntatie en -begeleiding, persoonsvorming en werknemersvaardigheden. De overgang van school naar werk verloopt geleidelijk én begeleid. De invulling van het flexibele curriculum wordt afgestemd met onderwijsinstellingen en eventueel ook met aanbieders van ‘derde leerweg onderwijs’, privaat of als onderdeel van het roc of aoc. In samenspraak wordt de instroom van de leerlingen op het praktijkcollege bepaald: geheel of gedeeltelijk, wanneer en van waaruit.

Expertise CINOP

CINOP adviseert en ondersteunt het traject met onderwijslogistiek, procesbegeleiding, onderzoek en monitoring (PDCA). Voor de implementatie van flexibele persoonlijke leerroutes en hybride leeromgevingen werkt CINOP conform evidence based principes van hybride leren. Instrumenten zoals de FlexScan en modellen en methodieken voor design based learning worden hierbij toegepast.

Meer informatie

Wil je meer weten over de mogelijkheden van een praktijkcollege in jouw regio?

Neem vrijblijvend contact op.

Gerelateerde artikelen

Onderwijskundige vragen over online leren? Bel de CINOP Helpdesk

Ontwikkelen van een branchekwalificatiestructuur voor Omgevingsdienst NL

Landelijke peiling Invloed van corona op Leven Lang Ontwikkelen | Waar loopt jouw organisatie tegenaan?