Jaaroverzicht: landbouw-TVET in Ghana

28 oktober 2020

Een jaar geleden is het project “Reviving Agricultural TVET in Ghana by Integrating Farm Institutes in the Wider Agricultural Education System” officieel van start gegaan. Het project maakt deel uit van het Orange Knowledge Programme en voor de uitvoering van het programma is een samenwerkingsverband tussen vijf organisaties opgezet. CINOP heeft de handen ineengeslagen met Asuansi Farm Institute, Wenchi Farm Institute, Adidome Farm Institute, de Maastricht School of Management, Kwadaso Agricultural College, Sunyani Technical University, In-Holland, Q-Point, Graafschap College en KNUST.

In september 2019 is het project officieel van start gegaan met het samenkomen van alle partners in Ghana. Sinds maart 2020 heeft de COVID-19-crisis wereldwijd veel uitdagingen met zich meegebracht, ook voor de voortzetting van de activiteiten in dit specifieke project. Sommige uitdagingen blijven bestaan, andere zijn (vaak creatief) overwonnen. Nu het project goed op weg is en binnenkort zijn tweede jaar ingaat, is het tijd om terug te kijken en na te denken over de activiteiten die tot nu toe zijn uitgevoerd.

Het vaststellen van de basislijn

Tijdens de kick-off van het project in juli en september 2019 was een van de belangrijkste discussiepunten de samenwerking tussen alle partners in het project. Omdat het partnerschap uit relatief veel verschillende partijen bestaat, is een duidelijk gevoel voor de verdeling van de verantwoordelijkheden en de complementariteit van de organisaties cruciaal. Daarnaast hebben alle partners behoefte aan een goed begrip van de context waarin zij hun activiteiten zullen uitvoeren. Daarom is aan het begin van het project (2019) een nulmeting uitgevoerd onder de huidige studenten en alumni van de drie landbouwinstituten. Enkele belangrijke punten die we uit deze analyse hebben gehaald:

  • Een meerderheid van de afgestudeerden is na het afronden van hun opleiding werkloos. 18% van de afgestudeerden is 3 of 4 jaar na het afstuderen nog steeds werkloos;
  • Het aantal studenten dat zich inschrijft is de laatste jaren drastisch gedaald en bereikt een ongekend laag niveau in 2019;
  • Verticale mobiliteit naar het niveau van het diploma was niet mogelijk in het huidige ATVET-systeem, waardoor er voor de studenten van het landbouwinstituut gelijksoortige loopbaanperspectieven ontstonden;
  • Enkele door de deelnemers genoemde verbeterpunten: er moet een opleiding in ondernemerschap en financiële vaardigheden worden ontwikkeld, de kwaliteit van het curriculum en de infrastructuur van de instituten moet worden verbeterd.

En toen ontstond COVID-19…

Vanaf begin 2020 waren en zijn landen over de hele wereld bezig om de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken. Intussen heeft het de studenten van scholen, hogescholen en universiteiten in duizelingwekkende aantallen gedwongen om te vertrekken, ook in Ghana. Het werd als cruciaal ervaren dat het project in Ghana tijdens de COVID-19-crisis werd voortgezet, omdat het verbeteren van het onderwijs in deze moeilijke tijd kansen en mogelijkheden biedt voor jongeren die anders afwezig zouden zijn. Bovendien is de kwetsbaarheid van de studenten van de drie landbouwinstituten relatief hoog, komen de studenten uit het platteland en uit arme milieus en kunnen met name deze jongeren de noodzakelijke scholing en opleiding niet verliezen.

Herontwerp van activiteiten voor online implementatie

Op basis van de basisenquête die onder de huidige studenten en alumni van de drie landbouwinstituten werd gehouden, moesten de eerste stappen worden gezet in de ontwikkeling van nieuwe curricula. En nieuwe curricula kunnen alleen worden opgebouwd vanuit het uitgangspunt van de arbeidsmarkt. We moesten de behoeften van de arbeidsmarkt begrijpen en deze op een virtuele en online manier aangrijpen.

Als gevolg daarvan werden in juni 2020 online stakeholder sessies georganiseerd waarin 5 vertegenwoordigers (werkgevers) van lokale middelgrote ondernemingen de beroepen en taken die hun huidige en toekomstige werknemers moeten uitvoeren, konden bespreken en valideren. Daarnaast analyseerden zij de kennis, vaardigheden en attitudes die zij van hun werknemers verwachten om hun werk goed te kunnen doen. Dankzij de input van de deelnemende stakeholders heeft COTVET de beroepsstandaarden gevalideerd voor de volgende nieuw ontwikkelde cursussen: veeteelt & vleesproductie, agribusiness, mechanisatie & irrigatie, boomteeltproductie, akkerbouw en pluimveeproductie.

Online training

Of individuen of organisaties nu werken met Moodle, Skype, Zoom of Microsoft Teams, één ding is duidelijk: iedereen is meer en meer verbonden met de hulp van virtuele conferentietools en iedereen raakt er steeds meer aan gewend. Door deze gewenning groeit de kwaliteit van online trainingen. Zowel trainers als trainees worden beter in het ontwikkelen van en bijdragen aan interactieve en leuke trainingen.

In het najaar zijn er drie online ToT-workshops georganiseerd voor de medewerkers van de landbouwinstituten en van de hogescholen voor de landbouw, op het gebied van leiderschap, ondernemerschap en waardeketenmanagement. In totaal hebben 7 Agro TVET-instituten verspreid over het land deelgenomen aan deze online trainingen. In verschillende groepen (per landbouwinstituut/hogeschool) werd in meerdere sessies gewerkt aan opdrachten, in een blended approach. De cursussen waren zeer interactief, waarbij de collega’s van elk instituut samen werkten aan een bedrijfsidee voor inkomensgeneratie op hun campus, terwijl ze ook praktisch bezig waren met het toepassen van optimaal Value Chain Management. De MS-Teams werden gebruikt om korte plenaire sessies te houden tussen de hogescholen, die werden verweven door vele interactieve opdrachten en peer to peer learning. Het ondernemerschap ToT werd verbonden met het Value Chain Management ToT door de samenwerking tussen QPoint en CINOP, en liet de instituten toe om hun bedrijfsideeën voor inkomensgenererende activiteiten op hun eigen campus verder te ontwikkelen.

Hoe gaan we verder?

Vanaf november 2020 zullen de activiteiten in een online vorm – of indien mogelijk – in een hybride vorm (een combinatie van zowel face-to-face als online activiteiten) worden voortgezet. De curricula moeten verder ontwikkeld worden op basis van de beroepsstandaarden die door COTVET in jaar 1 van het project zijn gevalideerd. Onder meer: leerkrachten moeten worden opgeleid om hun leerlingen kwaliteitsvol onderwijs te bieden, gendergelijkheid moet worden gemainstreamd binnen de instituten om ervoor te zorgen dat zowel leerlingen als leerkrachten zonder belemmeringen kunnen leren, en leerlingen moeten de kans krijgen om in contact te komen met de lokale privésector. We kijken ernaar uit om dit partnerschap en project in het tweede jaar voort te zetten; om kwaliteitsvol onderwijs en leren voor Ghanese jongeren in de landbouw te beïnvloeden.

Gerelateerde artikelen

Een competentiegerichte opleiding voor leraren van de drie landbouwinstituten in Ghana

From Plant to Plate – Nederland dient als inspiratie voor tuinbouwtrainers in Jordanië

Een nieuw stageprogramma voor de Iraakse beroepsopleidingscentra