Vernieuwing van onderwijsprogramma’s in Aruba

Aruba CINOP onderwijs
Aruba CINOP onderwijs

18 juni 2019

Ontwikkeling van een beroepsgerichte kwalificatiestructuur

Aruba was toe aan modernisering en aanpassing van het onderwijs, door zowel lokale als internationale ontwikkelingen en afspraken. Een belangrijk doel van het beroepsonderwijs en de volwasseneducatie is om op middelbaar en hoger niveau voldoende geschoolde en competente Arubaanse medewerkers te hebben. Zij dienen optimaal te zijn opgeleid om functies nu en in de toekomst te kunnen vervullen. Dat vergt naast aanpassing in het onderwijs ook een goede en structurele samenwerking met het bedrijfsleven.

De Directie Onderwijs vroeg CINOP in 2018 om ondersteuning en onderwijskundige expertise bij het vernieuwen van de programma’s van het beroepsonderwijs. Het betrof 9 opleidingen, verdeeld over de drie opleidingsinstellingen. De opleidingsinstellingen deden door het project zodanige kennis en vaardigheden op dat zij na afloop zelf in staat waren meer opleidingen te vernieuwen.

Aanpak

In anderhalf jaar tijd verrichtte CINOP de volgende activiteiten: 

  • Schrijven van een beleidsdocument voor de Directie Onderwijs voor een succesvolle introductie van beroepsgericht onderwijs op Aruba.
  • Periodiek input vergaren en kennis delen met een stuurgroep van stakeholders uit onderwijs, beleid en arbeidsmarkt.
  • Ondersteunen bij de ontwikkeling van visiedocumenten en meerjarenplan voor de verschillende opleidingsinstituten, ter implementatie van beroepsgericht onderwijs op Aruba.
  • Ontwikkelen van 9 projectdossiers inzake 9 ontwikkelde dan wel herziene opleidingsprogramma’s verdeeld over drie opleidingsinstituten.
  • Het trainen en begeleiden van een team van curriculum- en examenontwikkelaars, docenten en eigen trainers (train-de-trainers): getraind en begeleid in het realiseren en vernieuwen van opleidingsprogramma’s volgens het beroepsgerichte onderwijsconcept.
  • Het stimuleren van betrokkenheid van het bedrijfsleven om tot structurele samenwerking te komen met het onderwijs.

Waarom CINOP?

CINOP ondersteunde de Directie Onderwijs op Aruba een paar jaar geleden bij het bekend maken en organiseren van EVC-trajecten (erkenning van verworven competenties). Ook de vraag om vernieuwing van een aantal beroepsgerichte opleidingsprogramma’s voor volwassenen past heel goed bij de verschillende soorten expertise die CINOP in huis heeft. Het betreft een overstijgende opdracht waar veel verschillende soorten expertise voor zijn ingezet: projectmanagement, advies, begeleiding, coaching, gevoel voor politieke invloeden, trainen en onderwijskundige expertise.

De contacten en samenwerking met verschillende contactpersonen bij Dienst Onderwijs Aruba verlopen informeel en erg prettig en daardoor zijn de lijnen kort.

 

Meer informatie? Neem gerust contact op.

Gerelateerde artikelen

Onderwijskundige vragen over online leren? Bel de CINOP Helpdesk

Ontwikkelen van een branchekwalificatiestructuur voor Omgevingsdienst NL

Landelijke peiling Invloed van corona op Leven Lang Ontwikkelen | Waar loopt jouw organisatie tegenaan?