Onderzoek en aanbevelingen voor duurzame inzetbaarheid defensie-medewerkers

06 februari 2019

Op verzoek van de toenmalige Coöperatie Paars Partnerschap (CPP), een samenwerkingsverband tussen 7 roc’s, heeft CINOP in 2017 het onderzoek begeleid naar de overlap tussen een groot aantal Defensie- en mbo-opleidingen. Wat is inhoudelijk nodig om de Defensie-opleiding met een mbo-diploma te kunnen afronden? Hoe kan de scholings- en ontwikkelingsinfrastructuur voor de in-, door- en uitstroom van Defensiepersoneel worden doorontwikkeld? Resultaat: in vier maanden tijd werden 33 onderzoeken uitgevoerd en concrete aanbevelingen gedaan. Defensie werkte aan de hand daarvan verder aan het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van haar personeel.

Partnerschap in scholings- en ontwikkelvraagstukken Defensie

Defensie profileert zich sterk als goede werkgever die oog heeft voor het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van militairen. Daarom belooft zij dat militairen één niveau hoger uitstromen dan dat zij binnengekomen zijn. Om deze belofte waar te kunnen maken, werkte Defensie samen met o.a. het CPP in het afstemmen van mbo-opleidingen met militaire opleidingen.

Het CPP was een samenwerkingsverband tussen zeven roc’s. Zij vormden via CPP één centraal loket voor alle opleidingsvragen van Defensie. Eén van de thema’s die in het sectorplan Defensie (2014) centraal stonden, in het kader van het vergroten van duurzame inzetbaarheid van personeel, was de aansluiting met het civiel onderwijs versterken. Defensie en de CPP zijn een partnerschap aangegaan om een scholings- en ontwikkelingsinfrastructuur te ontwikkelen en uit te voeren voor de in-, door- en uitstroom van Defensiepersoneel.

Eerder zijn met CPP afspraken gemaakt rondom versnelde mbo-trajecten voor militairen die instromen in een mbo-opleiding. In maart 2017 gaf Defensie aan behoefte te hebben aan een update van deze aanpak. Een aanpak die meer gericht is op afstemming aan de voorkant tussen militaire- én civiele mbo-opleidingen.

Projectaanpak

CINOP is expert in vraagstukken op het gebied van een leven lang ontwikkelen en flexibel onderwijs. In dit traject heeft CINOP als procesbegeleider en onderwijskundig expert het onderzoek met diverse werkgroepen begeleid en uitgevoerd. In korte tijd stelde CINOP samen met de programmamanager van het CPP een projectaanpak op. Daarnaast coördineerde en ondersteunde CINOP de werkgroepen bij de inhoudelijke uitwerking van de onderzoeksvragen en het opstellen van de onderzoeksrapporten.

Kenmerkend is de resultaatgerichte, hands-on aanpak. CINOP heeft in dit traject op korte termijn werkwijzen en instrumentarium ontwikkeld om de flexibiliteitsvraag in kaart brengen, en heeft tools geboden voor de doorontwikkeling van flexibele opleidingstrajecten. Het teams van ervaren adviseurs, de professionele opzet van de startbijeenkomst met alle stakeholders en de daarop volgende voortdurende terugkoppeling van en naar de teams vanuit de projectleider werd als zeer prettig ervaren.

Wij waren erg tevreden over de inzet van CINOP. In korte tijd is het project adequaat en professioneel uitgevoerd

Fred Kuijpers – Defensie

Resultaat

In dit traject voor CPP en Defensie is gewerkt aan een maatwerk scholingstraject dat gericht is op samen opleiden. De werkgroepen brachten in een aantal maanden in beeld welke inhoudelijke overlap zij zien tussen Defensie-opleidingen en kwalificatiedossiers (KD’s) van de bijbehorende mbo-opleidingen (Veiligheid & Vakmanschap GROP (grondoptreden), Veiligheid & Vakmanschap Maritiem, ICT, Bedrijfsautotechniek, Mechatronica, Logistiek, Generieke vakken en diverse keuzedelen).

Bij ongeveer een kwart van de onderzochte defensie-opleidingen bleek er sprake te zijn van grote overlap. De werkgroep ziet voor deze opleidingen reële mogelijkheden om met een beperkte aanvulling de defensie-opleiding met een mbo-diploma te kunnen afronden. In het project valideren en waarderen zijn daarom vergelijkingen gemaakt tussen defensie- en mbo opleidingen en vastgesteld wat inhoudelijk nodig is om de Defensie-opleiding versneld met een mbo-diploma te kunnen afronden.

Flexibilisering van scholing en onderwijs

CINOP ondersteunt scholen, overheid en bedrijfsleven, zowel individueel als regionaal, bij het flexibeler maken van scholing en onderwijs. Van visieontwikkeling tot implementatie. Ook adviseert en begeleidt CINOP professionaliseringstrajecten in het beroepsonderwijs.

Meer weten over de werkwijze van CINOP voor flexibilisering en professionalisering van scholing en onderwijs? Neem contact op en informeer naar de mogelijkheden voor uw organisatie.

Gerelateerde items