Nieuwe koers en kaders voor Nova Startcollege

18 januari 2021

Het Nova College wil de verbinding tussen educatie, entree en niveau twee versterken. Daarmee hoopt ze leerroutes te optimaliseren, passend bij de kenmerken en behoeften van kwetsbare doelgroepen. Doel is dat dit unieke onderwijsconcept een springplank biedt voor deze specifieke doelgroep, zodat ook zij op een passende manier hun startkwalificatie kunnen behalen en duurzaam werk kunnen vinden. Door de gezamenlijke aanpak voor onderwijs, organisatie en pedagogisch-didactische uitgangspunten, worden doorlopende leerroutes gecreëerd, zodat studenten startklaar zijn voor toetreding op de arbeidsmarkt en ook als individu voldoende toegerust om deel te nemen aan de samenleving. CINOP ondersteunt het Nova College bij de ontwikkeling van een gedragen visie, koers en kaders van het Nova Startcollege en de vertaling daarvan naar een concreet onderwijsconcept.

Gedragen innovatie met behulp van Design Thinking-aanpak

Met behulp van een Strategy Challenge vanuit de principes van Design Thinking (DT) is er een ruwe schets van de beelden over de meerwaarde van het Nova Startcollege gecreëerd. Korte en actieve opdrachten staan hierbij centraal om gezamenlijk een concrete vragen te doorgronden en vanuit onderbouwing op te lossen. Zo zijn belangrijke ingrediënten verzameld voor gezamenlijkheid voor het Nova Startcollege. De ervaringen over succescriteria voor het onderwijs, de organisatie en pedagogisch-didactische uitgangspunten zijn daarbij in beeld gebracht.

In de DT-aanpak staan de volgende stappen centraal:

  1. Inleven: Wat is het probleem? Waarom is dat een probleem en voor wie? Inleven in de situatie om te doorleven en doorgronden waar het wringt.
  2. Scherper formuleren van de centrale opdracht. Afbakenen, concretiseren, wat moet er opgeleverd worden en welke belangrijke elementen dienen minimaal in het eindproduct/de oplossing terug te komen?
  3. Ontwerpen van meerdere oplossingsrichtingen voor de opdracht die gesteld is.
  4. Deze zo snel mogelijk vertalen naar een of meerdere prototypes (testversies)
  5. Die voorgelegd kunnen worden aan de gebruikers. Dit geeft snel waardevolle input om te toetsen welk van de oplossingsrichtingen het beste aansluit bij de behoeften van de doelgroep.
  6. Op basis van de feedback keuzes maken voor het verder uitwerken van de oplossingsrichting mét breed draagvlak en getoetst aan de praktijk.

De creatieve aanpak van CINOP vanuit de design thinking-methodiek heeft ons op een andere manier naar de situatie laten kijken, waardoor we andere vragen zijn gaan stellen. Dit heeft waardevolle nieuwe inzichten opgeleverd.

Door Nubé – Directeur Entree Nova College

Samen bouwen aan een gemeenschappelijke visie

In dit traject is de brede groep docenten, opleidingsmanagers, trajectbegeleiders en directeuren betrokken om allereerst tot een visie-vierluik te komen, waarin de kracht van het Nova Startcollege, de kernkwaliteiten en de collectieve ambitie centraal staat. Op basis van het visie-vierluik zijn de contouren van het onderwijsmodel verder geconcretiseerd. De kaders en koers zijn vertaald naar bouwstenen voor een gezamenlijk gedragen onderwijsconcept. Alle opleidingen van het Nova Startcollege zullen vanuit dit gezamenlijke onderwijsconcept hun onderwijs vormgeven, zodat daarmee leerroutes optimaal op elkaar aansluiten en vanuit een gezamenlijke identiteit en aanpak gehandeld wordt. Denk aan een uniforme aanpak voor bijvoorbeeld de intake, opties voor versnellen, toetsing en studentbegeleiding. Dit draagt bij aan het creëren doorlopende leerroutes voor studenten om op een passende manier hun startkwalificatie te behalen en/of door te stromen naar werk.

De CINOP adviseurs zijn deskundig maken veel energie los. Als partner zoeken zij samen met ons naar manieren om dit traject goed vorm te geven. De DT-aanpak helpt, zodat collega’s na afloop van een sessies met een goed gevoel de deur uitgaan.

Door Nubé – Directeur Entree Nova College

De weg vooruit; toetsing onderwijsconcept

In de volgende fase ligt de focus op het uitwerken van (onderdelen van) het onderwijsconcept van het Nova Startcollege; concrete afspraken over het collectieve onderwijsmodel, organisatiemodel en pedagogisch-didactische uitgangspunten. Door te experimenteren in de praktijk en verder in gesprek te gaan met stakeholders vanuit de teams, studenten, het werkveld en VO-scholen, wordt het gezamenlijk bouwwerk van het Nova Startcollege steeds sterker. Niet alleen doordat vanuit experimenten geleerd kan worden, maar ook doordat er meer draagvlak en feedback vanuit de werkvoer opgehaald kan worden.

Gerelateerde artikelen

Landstede werkt met FlexTool aan gemeenschappelijke taal rondom flexibel onderwijs

Een nieuw kwalificatiedossier: knelpunt of kans? – Artikel MBO krant

Ontwikkelpartners FlexTool aan het woord | In gesprek met ROC Nijmegen