Modulair onderwijs Handel & Ondernemen Deltion College

Deltion college cinop 2021

03 september 2021

Bij het team Handel & Ondernemen (H&O) staat onderwijsontwikkeling hoog op de agenda. Door ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, de maatschappij en het onderwijs is het team in 2020 al gestart met het fundamenteel herijken van de opleiding. De komst van een nieuw kwalificatiedossier heeft dit proces alleen maar versterkt. Onder begeleiding van CINOP is het gelukt een modulair grofontwerp te ontwikkelen, waarin de beroepspraktijk leidend is en waarin alle docenten hebben meegedacht. De ontwikkelde opzet sluit goed aan bij het nieuwe kwalificatiedossier, dat in schooljaar 2022-2023 ingevoerd zal worden.

Hoe heeft het team H&O het herijken van hun onderwijs aangepakt? Wat zijn de belangrijkste stappen die zij gezet hebben onder begeleiding van CINOP en welke resultaten heeft dit opgeleverd?

Starten vanuit een hernieuwde visie

In samenspraak met studenten, alumni, vertegenwoordigers uit het werkveld en docenten, is een nieuwe visie ontwikkeld. Daarin komt nadrukkelijk naar voren dat het onderwijs meer praktijkgericht, actueel, uitdagend en flexibel moet zijn. Om het onderwijs goed aan te laten sluiten bij de (actuele) beroepspraktijk, is samen met bedrijven gekeken naar welke thema’s welke thema’s, werkzaamheden en taken in de praktijk daadwerkelijk gevraagd worden om als beginnend beroepsbeoefenaar succesvol te kunnen starten. Dit beroepsbeeld is als vertrekpunt gebruikt voor het herijken van het onderwijs.

Waarom modulair onderwijs?

Om de visie te vertalen naar de praktijk, heeft het team ervoor gekozen het onderwijs te modulariseren. Dit heeft namelijk een aantal voordelen.

 1. De modules hebben een substantiële omvang. Binnen een module wordt aan een grote, uitdagende opdracht gewerkt waarin theorie en praktijk met elkaar zijn verbonden.
 2. Vanuit de beroepspraktijk zijn relevante, leidende thema’s benoemd. Deze zijn uitgewerkt in onderliggende modules. Zo is bij elke module direct duidelijk voor de student wat de meerwaarde en relevantie is voor de beroepspraktijk.
 3. Het werken met thema’s en onderliggende modules stelt het team in staat om overlap tussen opleidingen vast te pakken en daarin gezamenlijk op te trekken. Thema’s en modules die voor meerdere opleidingen van toepassing zijn, kunnen gezamenlijk worden ontwikkeld of worden uitgevoerd.
 4. Op termijn kan vanuit de modulaire opbouw van het curriculum meer flexibiliteit in leerroutes worden geboden. Niet alleen richting de studenten, maar ook richting bedrijven die scholingsvragen hebben voor hun medewerkers.
 5. Modulair onderwijs versterkt de autonomie en zelfregulatie onder studenten. Daarmee wil het team H&O de kwaliteit van haar onderwijs verder verbeteren en studentmotivatie verhogen.

Aanpak

Binnen het team H&O zijn vier kartrekkers aangesteld voor het vormgeven en voorbereiden van de onderwijsontwikkeling voor de opleidingen Manager Retail, Ondernemer Retail en Verkoopspecialist. Tijdens vaste ontwikkelmomenten op de dinsdagochtend hebben zij onder begeleiding van CINOP gewerkt aan de volgende stappen:

 • Het opstellen van ontwerpprincipes
 • Het ontwikkelen van een grofontwerp: leidende thema’s en onderliggende modules
 • Het ophalen van de beelden over de inkleuring van de modules
 • Het prioriteren en aanbrengen van focus ter voorbereiding op ontwikkelpilots
 • Het inkaderen van twee pilot-modules: WHO, WHAT & WOW!
 • Het uitwerken van de pilot-module Verkoopcijfers

Opbrengsten

Input: Silke Beld, Mike Temming, Boudewijn Rosier, Ernst Vogel en Debby Greve (Deltion College).

We zijn trots op hoe ver we het afgelopen jaar gekomen zijn. Het was niet altijd makkelijk om onze onderwijsontwikkeling goed in het vizier te krijgen en te houden, vooral doordat veel werksessies online plaatsvonden. Toch is het gelukt een modulair grofontwerp te ontwikkelen, waarin de beroepspraktijk leidend is en waarin alle docenten hebben meegedacht. De ontwikkelde opzet sluit ook goed aan bij het nieuwe kwalificatiedossier, dat in schooljaar 2022-2023 ingevoerd zal worden.

Tegelijkertijd hebben we als kartrekkersgroep ook gemerkt dat het maken van modules echt een vak apart is. Doordat we nu één module als pilot hebben uitgewerkt, weten we hoe ingewikkeld het is om een praktijkgerichte en prikkelende eindopdracht te formuleren. Hoeveel tijd het kost om een module echt integraal uit te werken (goede verbinding tussen theorievakken, praktijk, generieke vakken en studentbegeleiding). CINOP heeft ons daar goed bij geholpen, zonder hen waren we nooit zover gekomen.

Om meer mensen mee te nemen in hoe je modulair onderwijs maakt, worden in september scholingssessies georganiseerd. Daarin worden ook alle collega’s in het team meegenomen in hoe je modulair onderwijs maakt, zodat het verder uitwerken en voorbereiden van het nieuwe curriculum door het gehele team verder kan worden opgepakt.

Meer lezen

Landstede werkt met FlexTool aan gemeenschappelijke taal rondom flexibel onderwijs

Een nieuw kwalificatiedossier: knelpunt of kans? – Artikel MBO krant

Ontwikkelpartners FlexTool aan het woord | In gesprek met ROC Nijmegen