Gefundeerd praktijkgestuurd leren bij Dulon College en ’s Heeren Loo

Lars werkt in de praktijk cinop

06 november 2020

Vanaf september dit schooljaar bieden mbo Dulon College en zorginstelling ’s Heeren Loo de praktijkgestuurd leren route LARS aan. Een bijzondere samenwerking tussen onderwijs en zorg. Binnen LARS  is een nauwe samenwerking tussen de beroepspraktijk en het onderwijs en werken studenten van verschillende niveaus en opleidingen samen. CINOP en ECBO hebben advies en ondersteuning geleverd bij het onderzoeksmatig onderbouwen van het onderwijsconcept van LARS, het herontwerp van het curriculum, en bij het vergroten van de bekendheid van het onderwijsaanbod bij studenten en andere betrokkenen. (Zie ook de website: LARS – praktijkgestuurd leren, de leerroute voor zorg- en welzijn studenten).

Gedegen curriculum en handvatten voor docenten

Resultaat van dit project is dat de school en zorginstelling dit schooljaar konden starten met een gedegen en gefundeerd curriculum, gebaseerd op inzichten uit andere mbo’s en uit onderzoek. Docenten en begeleiders weten wat er van ze verwacht wordt binnen een praktijkgestuurde leeromgeving. Om hen te helpen met het begeleiden van studenten is een prototype leervraag ontwikkeld. Dit stappenplan geeft hen concrete handvatten om met studenten aan de slag te gaan met het formuleren van leervragen. Dit helpt begeleiders met het werken in een praktijkgestuurde leeromgeving. LARS wordt bovendien op een heldere manier gepositioneerd, zowel intern als extern. Dit draagt bij aan de aantrekkingskracht voor studenten.

CINOP hielp ons te focussen op onze doelen, en dus niet teveel zijsporen in te slaan om daar te komen. CINOP bracht ons inzichten uit de literatuur en inzichten vanuit ervaringen van andere mbo-instellingen en (zorg)instellingen die ook met praktijkgestuurd leren werken. Het was belangrijk om een externe expert erbij te hebben die met een andere blik kan kijken.

Rachel Davies, docent en projectleider LARS bij Dulon College

Onze aanpak

De praktijkgestuurde leerroute is gebaseerd op inzichten uit onderzoek en inzichten uit praktijkroutes bij anderen mbo-instellingen en (zorg)instellingen. De eerste stap was helder in kaart brengen wat de behoeften van studenten zijn. Vervolgens hebben we samen met de school en zorginstelling gewerkt aan gefundeerde onderbouwing en verantwoording van het onderwijsconcept op basis van de literatuur, en op basis van ervaringen uit de praktijk. Die input is gebruikt voor het (her)ontwerpen van het onderwijscurriculum. Hierin is helder aangegeven welke modules binnen LARS gevolgd worden (met een opbouw in begin – midden – eindfase). De werkprocessen vanuit de verschillende KD’s (niveau 2-3-4) zijn aan deze modules gekoppeld. Er is een format opgesteld waarbinnen deze modules globaal vorm gegeven worden.

Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van effectieve tools en kennis uit de literatuur voor het ontwerpen van onderwijs, zoals:

  • Kwadrant van hybride leren
  • De ontwerpregels van praktijkleren (op basis van NRO onderzoek naar werkplekleren)
  • Praatplaat en onderliggend literatuurstuk over de rol van docent in LARS

Dit tezamen leverde input voor een toegankelijk intern en extern verhaal, dat nu gebruikt wordt in verschillende communicatiekanalen naar (potentiële) studenten en hun ouders, collega’s en andere relevante doelgroepen zoals decanen.

Hulp voor docenten

In het project zijn ook twee varianten van ‘prototype leervragen’ ontwikkeld; een versie voor begeleiders en een versie voor studenten. Zo’n prototype is een gevisualiseerd stappenplan dat begeleiders of studenten helpt bij het formuleren van een leervraag door de student. De te doorlopen stappen zijn onderbouwd met literatuur en bij elke stap staan concrete aanwijzingen (#hoedan?) hoe een docent of student dit kan realiseren. Ook is een literatuurstuk opgesteld met als titel: ‘Wat is de rol van een docent binnen LARS?.’ Dit literatuurstuk en de bijbehorende flyer met visualisatie geven aan waarom een docent een andere rol heeft binnen een praktijkgestuurde leerroute en wat dit van de docent vraagt.

Gerelateerde artikelen

Nationaal Programma Onderwijs: wat past bij je docenten en studenten?

De staat van het onderwijs 2021 – drie versnellers om de student ècht centraal te zetten