Concreet toekomstbeeld flexibilisering bij Hanze Hogeschool Groningen

01 februari 2020

Binnen de Hanzehogeschool Groningen staat flexibilisering van het onderwijs hoog op de agenda. Het programmateam Flexibilisering van de HG is hard bezig om de visie te vertalen naar een strategisch beleidsplan. De complexiteit van deze veranderopdracht is groot, omdat het zowel onderwijskundige, veranderkundige als organisatiekundige vraagstukken betreft. Hanzehogeschool wilde graag meer vorm geven aan het concretiseren van het toekomstbeeld van flexibilisering en heeft CINOP gevraagd daarbij te ondersteunen. Samen hebben zij de afgelopen tijd gewerkt aan de ontwikkeling van een brede toolbox op flexibel onderwijs, bestaande uit een praatplaat, diverse animaties en een kaartenset flexibel onderwijs.

Aanpak en resultaat

Voor het ontwikkelen van de diverse producten uit de toolbox flexibel onderwijs, is de Design Thinking methodiek toegepast. Zo is bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van de animatie en de praatplaat eerst veel informatie opgehaald vanuit meerdere gesprekken met betrokken partijen. De informatie is tussentijds al snel vertaald naar schetsen, ruwe versies van hoe het eindproduct er mogelijk uit kan zien. Deze conceptversies zijn vervolgens zo snel mogelijk voorgelegd aan een panel van de betrokkenen, om zo de kern te kunnen vatten van de behoeften rondom de toekomstbeelden op flexibel onderwijs. Deze manier van ontwikkelen helpt om aan de ene kant vaart te maken in het proces en tegelijkertijd goed te borgen dat het eindproduct op breed draagvlak kan rekenen en aansluit bij de behoeften van de betrokkenen. Het is gebleken dat juist in tijden van veel overleggen op afstand, deze manier van werken zich goed leent om tot het gewenste resultaat te komen.

CINOP leverde in korte tijd en in heldere taal zowel een toekomstbeeld als een concreet plan van aanpak. Daarnaast was de manier van samenwerken prettig en betrokken. We hebben veel geleerd.

Betsy Edens – programmamanager flexibilisering Hanzehogeschool

Uiteindelijk is er een praatplaat gemaakt waarop de toekomstbeelden rondom flexibilisering binnen de Hanzehogeschool zijn weergegeven. Deze praatplaat bestaat uit drie delen. Het eerste deel richt zich op de veranderende samenleving en hoe dit de flexibilisering van het onderwijs beïnvloedt. Het tweede deel beslaat het pad van de lerende en hoe die op meerdere momenten in diens leerloopbaan in aanraking komt met onderwijs van de Hanzehogeschool in plaats van alleen voor het volgen van een initiële opleiding. Het laatste deel gaat over de rol van de Hanzehogeschool binnen de kennisdeling in de regio; onderverdeeld in werkveld, docent en organisatie.

Bekijk hieronder de praatplaat flexibel onderwijs van de Hanze Hogeschool Groningen.

Praatplaat hhg cinop 2021

Daarnaast is er ook gewerkt aan zeven animaties rondom flexibilisering binnen de Hanzehogeschool. Daarin wordt aandacht besteed aan het waarom van flexibilisering, zijn meerdere voorbeelden uitgewerkt hoe flexibel onderwijs er uit kan zien (vanuit persona’s) en wordt het proces en de aanpak van het programma flexibilisering toegelicht. Een belangrijke factor waar bij de ontwikkeling van de animaties rekening gehouden moest worden, is dat ze de ontwikkeling van een gemeenschappelijke taal dienden te bevorderen, zodat iedereen binnen de Hanzehogeschool een zelfde beeld van flexibilisering krijgt.

Tot slot wordt er een kaartenset ontwikkeld die teams handvatten biedt in hoe zij zelf het goede gesprek over flexibel onderwijs kunnen voeren binnen hun school. En niet alleen om tot een gesprek te komen, maar ook om te prioriteren en stappen te zetten in het daadwerkelijk ontwerpen van flexibel onderwijs.

De praatplaat flexibel onderwijs, de animaties en de toolbox flexibel onderwijs waren begin december klaar en deze zijn erg positief ontvangen. Momenteel vindt bij alle schools een roadshow plaats, waarin de MT’s geïnformeerd worden over hoe instrumenten en tools ontwikkeld zijn om hen te helpen bij visie, strategiebepaling en het nemen van passende vervolgstappen in de collectieve opdracht het onderwijs te flexibiliseren.

Ook aan de slag met flexibilisering?

Dan is het Flexlab of de FlexTool wellicht iets voor jou!

Gerelateerde artikelen

Landstede werkt met FlexTool aan gemeenschappelijke taal rondom flexibel onderwijs

Een nieuw kwalificatiedossier: knelpunt of kans? – Artikel MBO krant

Ontwikkelpartners FlexTool aan het woord | In gesprek met ROC Nijmegen