CINOP ondersteunt bij een betere structurering van het Bulgaarse beroepsonderwijs

02 augustus 2021

De afgelopen drie jaar is CINOP via het EU-programma voor Structural Reform Support Service (SRSS) betrokken geweest bij de verbetering van het beroepsonderwijs in Bulgarije. Het doel van het uitgevoerde project was om de kwalificatiestructuur en de bijbehorende instrumenten van het beroepsonderwijs beter af te stemmen op de arbeidsmarkt en de samenleving, door de capaciteit en de instrumenten van het Bulgaarse ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, het Nationale Agentschap voor Beroepsonderwijs (NAVET) en de relevante belanghebbenden te versterken. Door deze verbeterde afstemming van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt, vergroot enerzijds de beschikbaarheid van relevante skills voor de arbeidsmarkt en anderzijds de werkgelegenheid en kansen op een leven lang ontwikkelen voor de Bulgaarse burgers. In de tweede fase van dit project werkte CINOP samen met PwC Bulgarije, dat verantwoordelijk was voor advies over het creëren van zogenaamde Sector Skills Councils in Bulgarije, die kunnen bijdragen aan de verbetering van de link tussen kwalificaties en curricula met de arbeidsmarktbehoeften. CINOP richtte zich daarnaast op de adviezen voor de herziening van methodes en de instrumenten voor een betere aansluiting van de kwalificatiestructuur op de arbeidsmarkt.

Uitdaging en aanpak van CINOP

In Nederland brengen de kwalificatiedossiers in kaart welke kennis, vaardigheden en houding nodig zijn voor de mbo-kwalificaties. Het Bulgaarse kwalificatieregister werd door stakeholders gezien als verouderd en onvoldoende gestructureerd en onherkenbaar voor werkgevers. Hierdoor waren er te veel irrelevante kwalificatiedossiers op een te verfijnd en small abstractieniveau. Dit maakt beginnend beroepsbeoefenaren onvoldoende breed inzetbaar. Een gehele herziening van het register is nodig om het instrument weer up-to-date te krijgen.

Aan het begin van het project is er een kritische blik geworpen op het bestaande beroepsonderwijssysteem en de mate van aansluiting bij de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt. Door een grondige analyse van het huidige stelsel en de bijbehorende instrumenten en het betrekken van internationale praktijken zijn zogenaamde ‘gaps’ in het huidige stelsel én verbetermogelijkheden in kaart gebracht. Er is in het project gewerkt aan een plan om de gaps in te vullen en de bestaande instrumenten beter aan te laten sluiten op ontwikkelingen in de arbeidsmarkt.

Op basis van een model voor het kwalificatieproces in het beroepsonderwijs en met behulp van een analyse van good practices uit binnen- en buitenland werden er zo verschillende verbeterpunten in kaart gebracht. Zo is er bijvoorbeeld geconcludeerd dat sector commissies (Sector Skills Councils) die relevante arbeidsmarktinformatie en beroepscompetentieprofielen (occupational standards) identificeren, cruciaal zijn voor een optimale samenwerking tussen belanghebbenden in het beroepsonderwijs. Deze profielen vormen een vertaalinstrument van arbeidsmarktbehoeften naar een onderwijsstandaard en ontbreken in het huidige Bulgaarse systeem. CINOP heeft hiernaast nog een advies en stappenplan geschreven voor een update van het kwalificatieregister zodat beroepseisen beter aan opleidingen worden gekoppeld.

Impact

CINOP heeft met behulp van kennis uit Nederland, uit Europa en vanuit de Europese programma’s die in Nederland uitgevoerd worden (zoals ECVET en EQAVET) verschillende aanbevelingen kunnen doen ter verbetering van het Bulgaarse beroepsonderwijs. Met deze voorbeelden en richtlijnen kan het Ministerie van Onderwijs in Bulgarije kwaliteit creëren en borgen. Momenteel wordt er met de richtlijnen een plan van aanpak opgesteld om alle richtlijnen en adviezen ook om te gaan zetten in actiepunten. De Bulgaarse vakbonden gaan nu bijvoorbeeld een discussieforum organiseren om zo verder te brainstormen over het verbeteren van het beroepsonderwijs.

Lees hier meer over onze internationale onderwijsprojecten!

Een competentiegerichte opleiding voor leraren van de drie landbouwinstituten in Ghana

From Plant to Plate – Nederland dient als inspiratie voor tuinbouwtrainers in Jordanië

Een nieuw stageprogramma voor de Iraakse beroepsopleidingscentra