Best practice CINOP bij het (her)inrichten van examinering voor een Leven Lang Ontwikkelen bij Curio

ROC Friese Poort FlexScan

03 november 2020

Nieuwe visie, nieuwe examineringsaanpak

Curio is een mbo-instelling in West-Brabant met ruim 22.000 studenten in het vmbo, mbo en voor LLO-trajecten. Voor elke sector ontwikkelt Curio een doorlopende leerlijn voor haar studenten om boven zichzelf uit te stijgen: van het vmbo naar het mbo en verder. Examinering en certificering zijn hierbij belangrijk, voor de student zelf en voor het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt. CINOP hielp de examinering, certificering en diplomering zo in te richten dat de gestelde ambitie gerealiseerd kon worden. Een complexe opgave met verschillen in wet- en regelgeving en de bestaande structuur en cultuur rondom examinering.

Juridische ruimte gevonden

Uit ervaring weten we dat de wet- en regelgeving vaak meer ruimte biedt dan mogelijk lijkt. Samen met Curio hebben we onderzocht welke speelruimte er in de wet- en regelgeving zit om LLO in te richten. Vanuit onze nauwe banden met de MBO Raad, de VO Raad en het ministerie van OCW hebben we getoetst of de plannen van Curio mogelijk waren. We gaven Curio vervolgens voorbeelden hoe ze kunnen omgaan met ruimte binnen de wet- en regelgeving.

De eigen slimheid verbinden met de externe expertise van CINOP heeft Curio veel gebracht en heeft als mooi resultaat, een gezamenlijk digitaal handboek met alle Curio ECD procedures en een eenduidige inrichting van onze organisatie rondom ECD, opgeleverd.

Emmy Bakker, Directeur Curio voedsel, groen en gastvrijheid en portefeuillehouder examinering, certificering en diplomering

Eindresultaat: certificaten en diploma’s voldoen aan de gestelde eisen

Samen met ons heeft Curio haar examinering, certificering en diplomering ingericht. Elke sector heeft een eigen examencommissie. Curio heeft daarnaast een examencommissie “Curio Specials” ingesteld. Deze commissie erkent en certificeert eerder verworven leeruitkomsten (EVL’s) voor de doelgroep in de leeftijdscategorie 23+ en stelt de exameninstrumenten voor de generieke instellingsexamens en de instellingsbrede keuzedelen vast. De Centrale Examencommissie (CEC) borgt en monitort de kwaliteit van examinering, certificering en diplomering. Alie Kamphuis van CINOP is benoemd als onafhankelijke voorzitter van deze CEC. Curio maakt nu LLO voor haar doelgroepen in de regio West-Brabant mogelijk en geeft certificaten en diploma’s af die voldoen aan de gestelde eisen.

Onze meerwaarde

Wij hebben vanuit de visie van Curio met een brede groep stakeholders doorlopende leerlijnen richting LLO ontwikkeld. Niet op hoofdlijnen, maar heel concreet en praktisch. Hierdoor hebben we Curio kunnen helpen om hun ambities waar te maken.

Meer informatie?

Meer weten over het inrichten van doorlopende leerlijnen of examineren en certificeren van LLO?

Gerelateerde artikelen

Extra ondersteuning nodig in je examencommissie in de vakantieperiode?