Curriculumontwikkeling

De coronacrisis vraagt inventiviteit van scholen om het onderwijs, fysiek of digitaal, door te laten gaan en leerachterstanden bij studenten te beperken. Onvoorziene en omvangrijke aanpassingen in het curriculum moeten misschien gemaakt worden. CINOP houdt bij curriculumontwikkeling juist in deze tijd extra rekening met:

  • Het uitvoeren van (aangepaste of in te halen) stages
  • De (on)mogelijkheden van online onderwijs
  • De afstemming van online en fysiek onderwijs

Het aanpassen van een curriculum is echter een complex en veelomvattend proces. Hoe doe je dit op een verantwoorde manier? En waar begin je? CINOP hanteert, afhankelijk van de vraag en wens van de school, verschillende modellen en tools voor curriculumontwikkeling. Eén hiervan is de curriculumkapstok.

De curriculumkapstok

De curriculumkapstok is een stappenplan voor curriculumontwikkeling dat opleidingen helpt bij het (her)ontwerpen van hun onderwijs.

  • Stap 1 Visie, kaders en ontwerpprincipes.
  • Stap 2 De totstandkoming van opleidings- en examenprogramma.
  • Stap 3 Van grofontwerp naar fijnontwerp. Van opleidings- en examenprogramma naar curriculum en onderwijs.
  • Stap 4 Implementatie: Van ontwerp naar uitvoering.
Stappenplan curriculumontwikkeling
Figuur 1: De curriculumkapstok

 

De stappen geven een ideale volgorde aan, maar juist door dit integrale overzicht kan op alle niveaus worden ingestoken. Voor een goed curriculum dienen alle bouwstenen aanwezig te zijn. Ook kunnen gedurende het proces nieuwe inzichten ontstaan, die het soms noodzakelijk maken om terug te gaan naar eerdere stappen en gemaakte keuzes te herzien.

Flexibel hulpmiddel

De curriculumkapstok is een flexibel in te zetten hulpmiddel om het (her)ontwerpen van opleidingen op een krachtige manier vorm te geven. Met de curriculumkapstok besteden we aandacht aan alle factoren die van invloed zijn op een curriculum (zie figuur 2). We sluiten aan bij de visie, kaders, ontwikkelfase en randvoorwaarden van de schoolorganisatie en besteden aandacht aan de verantwoording van wettelijke kaders (onderwijs en examineren). Daarbij is er ook aandacht voor de veranderende omgeving en de wensen en dynamiek die dit met zich meebrengt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de gevolgen van online onderwijs voor de betrokkenheid en de zelfsturing van studenten. Daarbij heeft CINOP oog voor het versterken van teams. We  gaan gezamenlijk op zoek naar manieren om onderwijs slim(mer) in te richten!

Curriculumontwikkeling

Figuur 2: factoren van invloed op een curriculum

Praktisch hulpmiddel voor duiding nut en vorm van hybride leeromgevingen

Gebaseerd op onderzoek en praktijkervaring binnen CINOP en ECBO (onderdeel van CINOP) hebben we ook een praktisch hulpmiddel ontwikkeld om het gesprek te voeren over nut en vorm van een hybride leeromgeving.