Trends in het hoger onderwijs binnen Europa

Hoger onderwijs cinop(1)

01 november 2018

Onlangs presenteerde de European University Association (EUA) een rapport waarin de trends en ontwikkelingen van het Europese hoger onderwijs worden weergegeven. Het trendonderzoek onderstreept nogmaals het belang van thema’s als flexibilisering, professionaliseren, arbeidsmarktleren en internationalisering in het Europese hoger onderwijs

Sterke wil om onafhankelijk te blijven

Een van de speerpunten van de EU is om het hoger onderwijs te transformeren, zodat het beter aan kan sluiten bij de eisen en verwachtingen van de arbeidsmarkt van morgen. Op verschillende conferenties zijn afspraken en richtlijnen bepaald die deze transformatie moeten realiseren. De belangrijkste conclusie uit het rapport van de EUA is dat het hoger onderwijs een aantal betekenisvolle stappen heeft gezet, maar dat het sterk afhankelijk is van het nationale beleid op welke manier instellingen zichzelf ontwikkelen. Nationaal beleid kan vrijwel nooit rechtstreeks worden toegepast omdat instellingen worden gekenmerkt door een zeer sterke wil om onafhankelijk te zijn en te blijven – de academische vrijheid – en de angst voor te veel regelgeving en bureaucratie. Gevolg is dat er nog weinig eenduidigheid is in de verschillende ontwikkelingen per instelling. Dat betekent niet dat er geen vooruitgang wordt geboekt

Een van de belangrijkste constateringen van het rapport is dat er in wezen geen discussie meer is over het belang van de transformatie. Er lijkt unanimiteit te bestaan over de noodzaak om het onderwijs te veranderen en iedereen heeft daarom zijn eigen programma’s en initiatieven.

En nu: doorpakken

De belangrijkste uitdaging is dan ook om door te pakken. Om de ingeslagen weg te consolideren en verder uit te breiden. Daarbij zien we een aantal speerpunten die leidend lijken te zijn.

Zo wordt er veel belang gehecht aan onderwijs met een focus op leerresultaten, waarbij de student steeds centraal staat. Daarvoor is het belangrijk dat onderwijssystemen, docenten en medewerkers op dit gebied verder worden geprofessionaliseerd.

Flexibel onderwijs wordt ook genoemd als iets dat verder ontwikkeld moet worden. Met name om te kunnen voldoen aan de nieuwe omscholingstaak die het onderwijs te wachten staat. Met alle veranderingen op het gebied van werk zullen veel mensen moeten worden omgeschoold – een proces dat het gehele werkzame leven zal moeten doorgaan. Flexibiliteit is in het Europese hoger onderwijs vaak nog niet voldoende ontwikkeld, maar het is wel een onderwerp dat steeds meer aan urgentie lijkt te winnen.

Een andere methode om het onderwijs te hervormen die prominent in het rapport wordt genoemd, is internationalisering. Internationalisering wordt gezien als een belangrijk middel om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Vanzelfsprekend hecht de Europese organisatie bijzonder veel waarde aan internationaliseren vanwege de grote invloed op de ontwikkeling van burgerschap en het versterken van het democratisch bewustzijn. Maar ook de instellingen zelf geven aan internationalisering te zien als belangrijk middel om de ambities te kunnen realiseren.

Hoe dan?

De doelen en ambities zijn helder, evenals de belangrijkste middelen die daarvoor moeten worden ingezet. Het rapport laat zien dat instellingen op dit moment vooral met de hoe-vraag worstelen: hoe professionaliseer je? Hoe richt je een opleiding in die volledig stuurt op leerresultaten? Hoe flexibiliseer je die opleiding? Er wordt veel data verzameld en daarmee worden veel nieuwe inzichten opgedaan, maar instellingen geven aan niet goed te weten hoe ze deze kennis moeten implementeren.

De deelnemende onderwijsinstituten geven in het rapport de behoefte aan aan een goede kennisinfrastructuur, in het bijzonder op internationaal niveau. Men wil graag veel meer samen werken met internationale partners en collega’s. En deze samenwerkingsvormen zouden vooral breed moeten worden gevormd. Dat wil zeggen: sector overstijgend.

Sleutels voor transformatie van het hoger onderwijs

Het trendonderzoek onderstreept nogmaals het belang van thema’s als flexibilisering, professionaliseren, arbeidsmarktleren en internationalisering in het Europese hoger onderwijs. Deze thema’s zijn zeer herkenbaar en behelzen vraagstukken waar we ons bij Stichting CINOP dagelijks over buigen. Ze vormen de speerpunten van het hoger onderwijs en zullen de onderwijsagenda de komende jaren domineren. Het zijn de sleutels om het onderwijs te transformeren om klaar te zijn voor de toekomstige arbeidsmarkt. Of, om het in de woorden van de UAE te zeggen: “to transform them into learning communities at local, regional and global levels.”

Gerelateerde items

Duurzamer onderwijs – trends en ontwikkelingen | Artikel vakblad Profiel

KOMPAS21 helpt studenten Zone.College-studenten met reflecteren