Gemeenten en uitvoeringsorganisaties

Regionale aanpak of lokaal plan laaggeletterdheid/basisvaardigheden

In de bestuurlijke afspraken laaggeletterdheid tussen het ministerie van OCW en de VNG is opgenomen dat elke arbeidsmarktregio uiterlijk eind 2021 een regionaal programma laaggeletterdheid heeft. Dit programma beschrijft hoe gezamenlijke doelstellingen worden behaald. Dit vraagt kennis, visie, vaardigheden, samenwerking, instrumenten en opleidingsaanbod.

CINOP kan ondersteunen bij een regionale of lokale aanpak. We bieden diverse trainingen voor beleidsmakers en professionals in het maatschappelijk werkveld om kennis en vaardigheden te verbeteren of ontwikkelen.

Binnen de trainingen is aandacht voor de wervingsmethodiek richt op moeilijk bereikbare doelgroepen zoals NT1’ers. De kracht van KLASSE! is dat deze methodiek vraaggericht een brug slaat tussen educatie en participatie. Dit versterkt een integrale aanpak.

Enkele voorbeelden van trainingen: KLASSE! De impact van laaggeletterdheid binnen het sociaal domein voor beleidsmakers en de training KLASSE! In Actie voor welzijnswerkers, teams volwasseneneducatie, taalnetwerken, bibliotheekmedewerkers.

CINOP ondersteunt op maat. Afhankelijk van de lokale behoeften helpen we bij het vergroten van kennis over de problematiek en doelgroepen, visievorming, het inrichten van samenwerking, het inkopen/aanbesteden van aanbod. We ondersteunen bij het opstellen en uitwerken van regionale en lokale plannen en bij het adviseren van een monitoringsaanpak die meet wat zinvol is, maar administratief zo min mogelijk belast.

Ons aanbod:

Gerelateerde artikelen

Hoe scholen we effectief 120 miljoen mensen om/bij? (binnen drie jaar)

Persbericht: unieke gezamenlijke oproep voor aanpak basisvaardigheden