1. ALGEMEEN

De Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten, waarbij Stichting CINOP – ecbo, respectievelijk CINOP Holding B.V., respectievelijk CINOP B.V., respectievelijk CINOP Global B.V., partij is. Deze rechtspersonen worden hierna genoemd CINOP.

2. GRONDSLAG OFFERTES

Offertes van CINOP zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever garandeert dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en de uitvoering van het project heeft verstrekt. CINOP zal de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3. TIJDPLANNING

Als CINOP bij de uitvoering van haar opdracht afhankelijk is van informatie, gegevens of medewerking van de opdrachtgever, is CINOP niet aansprakelijk voor vertraging in de uitvoering, als die ontstaat doordat de opdrachtgever niet, niet volledig of niet tijdig zijn bijdrage vervult.

4. PERSONEEL

CINOP kan veranderingen aanbrengen in de personele bezetting, die met de uitvoering van de opdracht belast is, als dat naar het oordeel van CINOP gewenst of noodzakelijk is. Daardoor mag echter de kwaliteit van de activiteiten niet verminderen, of de continuïteit van de opdracht in ongunstige zin voor de opdrachtgever worden beïnvloed. Een wijziging in de personele uitvoering kan Ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met CINOP plaatsvinden.

5. TARIEVEN EN KOSTEN

De door CINOP aangeboden offerte bevat de tarieven van de opdracht en de daaraan verbonden kosten. CINOP hanteert hetzij een fixed-price, dan wel een prijs op basis van nacalculatie, waarbij vooraf een vergoeding wordt overeengekomen voor personele en materiële kosten. De door CINOP gehanteerde tarieven en offertebedragen zijn gebaseerd op een actueel prijspeil. Voor zover op basis van uitgebrachte offertes werkzaamheden door CINOP worden verricht later dan zes maanden na datum van de offerte, behoudt CINOP zich het recht voor om zonder voorgaand overleg de gehanteerde tarieven en offertebedragen te verhogen voor de gevolgen van in de tussentijd opgetreden aantoonbare loonkostenstijgingen tot een maximum van 5 procent per jaar.

6. BETALINGSVOORWAARDEN

De betaling van enige factuur dient te geschieden binnen drie weken na de factuurdatum. Na die vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien de opdrachtgever meent dat het in rekening gebrachte factuurbedrag onjuist is, dan kan de opdrachtgever zijn bezwaren vóór de vervaldatum van de factuur schriftelijk aan CINOP kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal CINOP een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. CINOP zal aan de opdrachtgever schriftelijk de uitkomst van haar onderzoek kenbaar maken.
Indien het bezwaar gegrond is, zal CINOP de betreffende factuur crediteren en een nieuwe factuur verzenden, waarvan de betalingstermijn eveneens drie weken na die factuurdatum zal zijn. Indien het bezwaar ongegrond is, geldt een betalingstermijn van zeven dagen van de betreffende factuur na dagtekening van het schriftelijk bericht van CINOP houdende ongegrondheid van het bezwaar.
Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle buitengerechtelijke (incasso)kosten (waaronder de kosten gemaakt voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van schikkingsonderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure) alsmede gerechtelijke kosten voor rekening van de contractant. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van het rapport Voorwerk II en worden vermeerderd met € 25,00 registratiekosten.

7. WIJZIGING VAN DE OPDRACHT

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, de werkwijze of de omvang van de opdracht en/of de daaruit
voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Een dergelijke wijziging met de daaruit voortvloeiende prijsmutatie bindt partijen eerst nadat zij schriftelijk is overeengekomen.

8. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING

Beide partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, als dit schriftelijk en gemotiveerd aan de wederpartij bekend wordt gemaakt met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste één kalendermaand. Reden van opzegging kan zijn dat van de betreffende partij in redelijkheid niet gevergd kan worden, dat de overeenkomst in stand blijft.
8.1 Tussentijdse beëindiging door opdrachtgever
Als de opdrachtgever de overeenkomst tussentijds beëindigt, is deze verplicht de volledige aanneemsom van de opdracht aan CINOP te vergoeden, tenzij anders wordt overeengekomen tussen beide partijen.
8.2 Tussentijdse beëindiging door opdrachtnemer
CINOP mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken, als er sprake is van feiten en omstandigheden die zich buiten de eigen invloedssfeer voordoen, waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden verlangd door de opdrachtgever. CINOP behoudt daarbij aanspraak op de betaling van de facturen voor tot dan verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever zonder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld.

9. FINANCIËLE ZEKERSTELLING

Als een der partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling heeft verkregen of de bedrijfsuitvoering staakt, heeft de andere partij het recht de bestaande overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
CINOP heeft het recht van haar opdrachtgever zekerheid te verlangen voor de betaling van de opdracht, waaraan CINOP op dat moment werkzaam is, als de opdrachtgever getroffen wordt door een beslag, dat onder hem gelegd wordt, en dat mogelijkerwijs de voldoening van zijn verplichtingen aan CINOP in de weg staat. Als de opdrachtgever desgevraagd de betreffende zekerheid niet kan of wil verschaffen, heeft CINOP het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en worden alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.

10. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn alle door CINOP vervaardigde producten intellectueel eigendom van CINOP en wordt dit eigendom niet overgedragen bij levering van het product. Als partijen zijn overeengekomen dat het intellectuele eigendom van een bepaald product aan de contractpartner wordt overgedragen, blijven alle met dat product verband houdende ideeën, kennis, principes, methoden, technieken en modellen bij CINOP. Het staat CINOP vrij deze, op welke wijze dan ook, te gebruiken en te hanteren mits niet resulterend in een product dat volstrekt identiek is aan het betreffende geleverde product.

11. GEHEIMHOUDING

CINOP is gehouden tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. CINOP zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CINOP aan derden geen mededeling doen over de aanpak van CINOP, haar werkwijze en dergelijke, en zal evenmin correspondentie tussen partijen aan derden ter beschikking stellen.

12. AANSPRAKELIJKHEID

CINOP is aansprakelijk voor tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg is van het niet inachtnemen door CINOP van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap, waarop de opdrachtgever redelijkerwijze mocht vertrouwen. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag c.q. de prijs, welke CINOP voor haar werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen. Als de opdracht nog niet voltooid is, geldt ter zake het totale factuurbedrag van de tot dat moment in rekening gebrachte facturen. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever moeten binnen één jaar na het ontdekken van de schade bij CINOP zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

13. PRIVACY

Opdrachtgever is Verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. CINOP is de Verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. CINOP zal bij de uitvoering van haar werkzaamheden de (persoons)gegevens verwerken ten behoeve van het door de Opdrachtgever gestelde doel en niet voor enig ander doel. CINOP zal bij de verwerking een hoge mate van zorgvuldigheid toepassen conform de wettelijke verplichtingen voortvloeiende uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. CINOP zal persoonsgegevens verwerken ten behoeve van Opdrachtgever voor de duur van de overeenkomst. CINOP informeert de Opdrachtgever binnen vier werkdagen over ieder verzoek en/of iedere klacht van de toezichthoudende autoriteit of de betrokkene ten aanzien van de persoonsgegevens die worden verwerkt bij het uitvoeren van de overeenkomst. CINOP verleent medewerking aan de Opdrachtgever wanneer de betrokkene een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten. CINOP informeert de Opdrachtgever binnen vier werkdagen over iedere (wettelijke) verplichting tot het delen van persoonsgegevens met derden. CINOP informeert de Opdrachtgever over een mogelijk datalek binnen 24 uur na het ontdekken ervan. CINOP zal de Opdrachtgever vervolgens op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen rondom het datalek. CINOP zal alle benodigde informatie verstrekken in geval van een datalek.
Opdrachtgever vrijwaart CINOP voor (gevolg)schade en/of enige aansprakelijkheid voortvloeiende uit een datalek. Eventuele kosten voor een datalek zullen voor rekening komen van Opdrachtgever. CINOP is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade en/of enige aansprakelijkheid van Opdrachtgever door onrechtmatige verkrijging van persoonsgegevens en/of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens die aan CINOP ter beschikking zijn gesteld ten behoeve van de dienstverlening van CINOP. CINOP is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met Opdrachtgever (mede) namens Opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van door haar ingeschakelde derden te aanvaarden. De door CINOP ingeschakelde derden kunnen cookies, pixels en vergelijkbare technologieën gebruiken voor het verzamelen van (persoons)gegevens. Externe communicatie en communicatie met de toezichthoudende autoriteit over het datalek zal altijd geschieden in overleg tussen CINOP en Opdrachtgever.
Wanneer de overeenkomst tussen CINOP en Opdrachtgever eindigt, zal CINOP de persoonsgegevens die hij heeft verwerkt bij het uitvoeren van de overeenkomst (terug)geven aan de Opdrachtgever en/of vernietigen.

14. TOEPASSELIJK RECHT

De overeenkomst tussen partijen wordt beheerst door het Nederlands recht. De bevoegde rechter ter zake van de overeenkomst is die van de Rechtbank Oost-Brabant.